Промоционална игра

Спечели награда с Bros

Официални правила

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатори на промоцията са

Триада Маркет енд Дистрибюшън АД

Ж.к. Суходол, ул. „Суходолска“ 195

София 1362

ЕИК 130530678

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: www.bros.promoigra.com

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИЦИ

Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на Триада маркет, дистрибуторите и партньорите на Триада маркет, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 17.07.2017 г. до 17.09.2017 г.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да закупят продукт с марка Bros на стойност минимум 2 лева.

Предоставянето на касовата бележка (или снимка) от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът нa касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Тегленето на печелившите ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер, част от страницата. До печелившите ще бъде изпратен уведомяващ имейл. Наградите, които ще бъдат раздавани, са 5 ваучера по 200лв за почивка към Астрал Холидей, 40 ваучера на стойност 50лв от Decathlon.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават всички участници, които са изпълнили условията на играта. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка и да я предостави на куриера. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия.

РАЗДЕЛ 6. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на играта и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в играта, единствено по повод и във връзка с нея. С регистрирането на участието си в играта ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да могат да бъдат използвани за цели, свързани с играта. До 90 календарни дни след приключването и и свързаните с нея дейности, базата данни за всички участници ще бъде изтрита. Участник, който пожелае да бъдат заличени личните му данни преди изтеглянето на печелившите, се изключва от играта. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на Триада маркет или нейните подизпълнители доброволно личните си данни (име, телефон, e-mail или други), за цели, свързани с участието в тази промоция и/или разпространението на наградите. Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ 8. ПУБЛИЧНОСТ

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и имейл по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

 


*

Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на Триада маркет, дистрибуторите и партньорите ни. Предоставянето на касовата бележка (или снимка) от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът нa касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Тегленето на печелившите ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер, част от страницата